Суббота, 20.04.2024, 10:31
   АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Главная | | Регистрация | Вход
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Главная » 2024 » Март » 25 » Культурные различия или цивилизационная пропасть: Понимание общественного развития
Культурные различия или цивилизационная пропасть: Понимание общественного развития
19:29
   Нет такого понятия как хорошие или плохие нации. Вместо этого, мы видим мир, где каждая культура находится на своей уникальной стадии общественного развития. Это можно увидеть, представив, как древний ацтек пытается адаптироваться к современному цивилизованному обществу, или наоборот.
  Однако, когда культура изолируется, как это произошло с постсоветскими азиатскими республиками и не только, результатом становится не уникальное развитие, а цивилизационный упадок. В таких обществах часто инстинкты заменяют культуру, а суеверия заменяют науку.
  Сегодня этот изоляционизм больше не является выбором. Варварство становится отличительной чертой этих самоизолированных этнических сообществ, и попытки представить их как "культурные особенности" проваливаются из-за очевидной лживости.

  Варвары всегда следовали простой логике: если сосед более культурен и богат, то нужно собрать банду и идти грабить его. Сегодня части мигрантов заменили орды варваров, а низкоквалифицированный труд заменил грабежи. Но суть остается той же: чем шире цивилизационная пропасть, тем выше потенциал конфликта.

Российское, европейское общество не может принять крайнюю жестокость ради денег, как не могло бы принять традицию человеческих жертвоприношений. Это уже не культурные различия, а цивилизационная пропасть. Сейчас, после страшного террористического акта, представляется, что она настолько широка, что уже поздно строить мосты. Пора возводить стены. И делать то, что не было сделано раньше.

  Иными словами, нужно признать, что культурные различия - это не просто вопрос перспективы. Они могут стать цивилизационной пропастью, которую невозможно преодолеть. И вместо того чтобы строить мосты, может быть, пора начать возводить стены. Но важно помнить, что стены могут защитить, но они также могут изолировать. И в этом заключается наша коллективная задача - найти баланс между защитой наших обществ и поддержанием открытости и взаимопонимания.

  Эта статья призвана обратить внимание на серьезность этой проблемы и подчеркнуть необходимость искать решения, прежде чем станет слишком поздно. Вспоминайте о тех обществах, которые становились в Истории жертвами тех банд...

  There is no such thing as good or bad nations. Instead, we see a world where each culture is at its unique stage of social development. This can be seen by imagining how an ancient Aztec tries to adapt to modern civilized society, or vice versa.
However, when a culture is isolated, as happened with the post-Soviet Asian republics and not only, the result is not unique development, but civilizational decline. In such societies, instincts often replace culture, and superstitions replace science.

Today, this isolationism is no longer a choice. Barbarism becomes a distinctive feature of these self-isolated ethnic communities, and attempts to present them as "cultural peculiarities" fail due to obvious falsehood.

Barbarians have always followed simple logic: if a neighbor is more cultured and rich, then you need to gather a gang and go rob him. Today, parts of migrants have replaced hordes of barbarians, and unskilled labor has replaced robberies. But the essence remains the same: the wider the civilizational gap, the higher the potential for conflict.

Russian, European society cannot accept extreme cruelty for money, as it could not accept the tradition of human sacrifices. This is no longer cultural differences, but a civilizational gap. Now, after a terrible terrorist act, it seems that it is so wide that it is already too late to build bridges. It's time to build walls. And do what has not been done before.

In other words, it is necessary to recognize that cultural differences are not just a matter of perspective. They can become a civilizational gap that cannot be overcome. And instead of building bridges, maybe it's time to start building walls. But it is important to remember that walls can protect, but they can also isolate. And this is our collective task - to find a balance between protecting our societies and maintaining openness and understanding.

This article is intended to draw attention to the seriousness of this problem and underline the need to seek solutions before it is too late. Remember those societies that have become victims of those gangs in History...


  Nie ma czegoś takiego jak dobre lub złe narody. Zamiast tego widzimy świat, w którym każda kultura jest na swoim unikalnym etapie rozwoju społecznego. Można to zobaczyć, wyobrażając sobie, jak starożytny Aztek próbuje dostosować się do nowoczesnego cywilizowanego społeczeństwa, lub odwrotnie.
Jednak, gdy kultura jest izolowana, jak to miało miejsce w przypadku post-sowieckich republik azjatyckich i nie tylko, wynikiem nie jest unikalny rozwój, ale upadek cywilizacyjny. W takich społeczeństwach często instynkty zastępują kulturę, a przesądy zastępują naukę.

Dziś ten izolacjonizm nie jest już wyborem. Barbarzyństwo staje się charakterystyczną cechą tych samowyizolowanych społeczności etnicznych, a próby przedstawienia ich jako "specyfiki kulturowe" kończą się fiaskiem z powodu oczywistej fałszywości.

Barbarzyńcy zawsze podążali prostą logiką: jeśli sąsiad jest bardziej kulturalny i bogaty, trzeba zebrać bandę i iść go okraść. Dziś część migrantów zastąpiła hordy barbarzyńców, a niewykwalifikowana praca zastąpiła rabunki. Ale istota pozostaje ta sama: im szersza jest przepaść cywilizacyjna, tym większy jest potencjał konfliktu.

Rosyjskie, europejskie społeczeństwo nie może zaakceptować skrajnej okrucieństwa dla pieniędzy, tak jak nie mogłoby zaakceptować tradycji ludzkich ofiar. To już nie są różnice kulturowe, ale przepaść cywilizacyjna. Teraz, po strasznym akcie terrorystycznym, wydaje się, że jest ona tak szeroka, że jest już za późno na budowanie mostów. Czas budować mury. I robić to, co nie zostało zrobione wcześniej.

Innymi słowy, trzeba uznać, że różnice kulturowe to nie tylko kwestia perspektywy. Mogą stać się przepaścią cywilizacyjną, której nie można pokonać. A zamiast budować mosty, może nadszedł czas, aby zacząć budować mury. Ale ważne jest, aby pamiętać, że mury mogą chronić, ale mogą również izolować. I to jest nasze wspólne zadanie - znaleźć równowagę między ochroną naszych społeczeństw a utrzymaniem otwartości i zrozumienia.

Ten artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na powagę tego problemu i podkreślenie konieczności szukania rozwiązań, zanim będzie za późno. Pamiętajcie o tych społeczeństwach, które stały się ofiarami tych band w Historii...


"Différences culturelles ou fossé civilisationnel : Comprendre le développement social"

Il n'y a pas de concept de bonnes ou de mauvaises nations. Au lieu de cela, nous voyons un monde où chaque culture est à son stade unique de développement social. On peut le voir en imaginant comment un ancien Aztèque essaie de s'adapter à la société russe moderne, ou vice versa.

Cependant, lorsque une culture est isolée, comme cela s'est produit avec les républiques asiatiques post-soviétiques, le résultat n'est pas un développement unique, mais un déclin civilisationnel. Dans de telles sociétés, les instincts remplacent souvent la culture, et les superstitions remplacent la science.

Aujourd'hui, cet isolement n'est plus un choix. La barbarie devient une caractéristique distinctive de ces nationalités auto-isolées, et les tentatives de les présenter comme des "particularités culturelles" échouent en raison de l'évidence du mensonge.

Les barbares ont toujours suivi une logique simple : si le voisin est plus cultivé et riche, il faut rassembler une bande et aller le piller. Aujourd'hui, les migrants ont remplacé les hordes de barbares, et le travail peu qualifié a remplacé les pillages. Mais l'essence reste la même : plus le fossé civilisationnel est large, plus le potentiel de conflit est élevé.

Notre société ne peut accepter une cruauté extrême pour de l'argent, tout comme elle ne pourrait accepter la tradition des sacrifices humains. Ce ne sont plus des différences culturelles, mais un fossé civilisationnel. Il est si large qu'il est déjà trop tard pour construire des ponts. Il est temps de construire des murs.

En conclusion, nous devons reconnaître que les différences culturelles ne sont pas simplement une question de perspective. Elles peuvent devenir un fossé civilisationnel qu'il est impossible de franchir. Et au lieu de construire des ponts, peut-être est-il temps de commencer à construire des murs. Mais il est important de se rappeler que les murs peuvent protéger, mais ils peuvent aussi isoler. Et c'est notre tâche collective de trouver un équilibre entre la protection de nos sociétés et le maintien de l'ouverture et de la compréhension.
Cet article vise à souligner la gravité du problème et à souligner la nécessité de trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Rappelez-vous ces sociétés qui ont été victimes de ces gangs dans l'Histoire...

"Diferencias culturales o brecha civilizacional: Entendiendo el desarrollo social"

No existe tal concepto como buenas o malas naciones. En cambio, vemos un mundo donde cada cultura está en su etapa única de desarrollo social. Esto se puede ver imaginando cómo un antiguo azteca intenta adaptarse a la sociedad rusa moderna, o viceversa.

Sin embargo, cuando una cultura se aísla, como ocurrió con las repúblicas asiáticas post-soviéticas, el resultado no es un desarrollo único, sino un declive civilizacional. En tales sociedades, los instintos a menudo reemplazan a la cultura, y las supersticiones reemplazan a la ciencia.

Hoy en día, este aislacionismo ya no es una opción. La barbarie se convierte en una característica distintiva de estas nacionalidades autoaisladas, y los intentos de presentarlas como "peculiaridades culturales" fracasan debido a la evidente falsedad.

Los bárbaros siempre han seguido una lógica simple: si el vecino es más culto y rico, entonces necesitas reunir una banda e ir a robarle. Hoy en día, los migrantes han reemplazado a las hordas de bárbaros, y el trabajo poco cualificado ha reemplazado a los robos. Pero la esencia sigue siendo la misma: cuanto más amplia es la brecha civilizacional, mayor es el potencial de conflicto.

Nuestra sociedad no puede aceptar una crueldad extrema por dinero, como no podría aceptar la tradición de los sacrificios humanos. Esto ya no son diferencias culturales, sino una brecha civilizacional. Es tan amplia que ya es demasiado tarde para construir puentes. Es hora de construir muros.

En conclusión, debemos reconocer que las diferencias culturales no son solo una cuestión de perspectiva. Pueden convertirse en una brecha civilizacional que no se puede superar. Y en lugar de construir puentes, tal vez sea hora de empezar a construir muros. Pero es importante recordar que los muros pueden proteger, pero también pueden aislar. Y en esto radica nuestra tarea colectiva: encontrar un equilibrio entre la protección de nuestras sociedades y el mantenimiento de la apertura y la comprensión.
  Este artículo pretende llamar la atención sobre la gravedad del problema y enfatizar la necesidad de buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Recuerda aquellas sociedades que en la Historia fueron víctimas de esas pandillas...

  © lesnoy  25.03.2024
Просмотров: 30 | Добавил: lesnoy | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 116
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz •  
   


    «EUROPE»

    «CHINA»

    «AMERICA»

    «POLSKA»

    «ČESKO»   ⇒  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ БИЗНЕС» ⇐ 
  Copyright MyCorp © 2024
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz