Суббота, 29.01.2022, 13:58
   АРМИЯ  ЖИЗНИ         LIFE  ARMY
Главная | | Регистрация | Вход
«  Март 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Главная » 2014 » Март » 7 » Napięcie rośnie. Kolejne mocarstwo włącza się w grę o Krym
Napięcie rośnie. Kolejne mocarstwo włącza się w grę o Krym
03:33
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/turcja-angazuje-sie-w-konflikt-ukrainy-z-rosja/d65k3
Wiadomości › Tylko w Onecie › Kryzys na Ukrainie
Onet  wczoraj 17:15
Kon­flikt ukra­iń­sko-ro­syj­ski o Pół­wy­sep Krym­ski nie słab­nie. Do gry o Krym w ostat­nich dniach włą­czy­ło się ko­lej­ne mo­car­stwo - Tur­cja.
Turcja angażuje się w konflikt Ukrainy z Rosją Turcja angażuje się w konflikt Ukrainy z Rosją Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Tur­cja in­te­re­su­je się spra­wą Krymu m.​in. z po­wo­du miesz­ka­ją­cej tam około 300-ty­sięcz­nej spo­łecz­no­ści Ta­ta­rów, któ­rzy są hi­sto­rycz­nie i kul­tu­ro­wo zwią­za­ni z tym kra­jem. We­dług da­nych Pań­stwo­wej Służ­by Sta­ty­stycz­nej Ukra­iny z 1 li­sto­pa­da 2013 roku 58,5 proc. z dwóch mi­lio­nów miesz­kań­ców Krymu to Ro­sja­nie, 24,3 proc. – Ukra­iń­cy, 12,1 proc. – krym­scy Ta­ta­rzy, 1,4 proc. – Bia­ło­ru­si­ni, 1,1 proc. – Or­mia­nie i 2,6 proc. – przed­sta­wi­cie­le in­nych na­ro­dów.
Krym­scy Ta­ta­rzy po­słu­gu­ją się ję­zy­kiem bli­skim tu­rec­kie­mu i są sun­ni­ta­mi, tak jak więk­szość Tur­ków. Jeśli cho­dzi o ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie, to wy­stę­pu­ją oni prze­ciw­ko se­pa­ra­ty­stycz­nym ten­den­cjom, za­cho­wu­jąc lo­jal­ność wobec władz w Ki­jo­wie.
Akcja wysiedlania Tatarów
Nie­chlub­na karta z hi­sto­rii Związ­ku So­wiec­kie­go do­ty­czą­ca wy­sie­dla­nia z Krymu za­miesz­ku­ją­cych go od stu­le­ci Ta­ta­rów roz­po­czę­ła się w cza­sie II wojny świa­to­wej. Zgod­nie z de­kre­tem Jó­ze­fa Sta­li­na, pierw­sza de­por­ta­cja Ta­ta­rów - oskar­ża­nych o współ­pra­cę z na­zi­stow­ski­mi Niem­ca­mi - roz­po­czę­ła się 18 maja 1944 roku i ob­ję­ła ponad 18 tys. ludzi. Osie­dla­no ich naj­czę­ściej w Uz­be­ki­sta­nie.

Nie­dłu­go po wy­sie­dle­niu Ta­ta­rów po­dob­ną de­cy­zję wy­da­no w sto­sun­ku do za­miesz­ku­ją­cych pół­wy­sep Or­mian, Gre­ków i Buł­ga­rów. Razem z nimi de­por­to­wa­no także Tur­ków, Kur­dów, Per­sów i Romów. Ogó­łem pod­czas wojny i po jej za­koń­cze­niu Krym opu­ści­ło przy­mu­so­wo 300 tys. miesz­kań­ców, z czego 200 tys. sta­no­wi­li Ta­ta­rzy.

Zamieszanie na Ukrainie. Jak zareagowali Tatarzy?

Na­pię­ta sy­tu­acja na Kry­mie zmo­bi­li­zo­wa­ła do dzia­ła­nia Ta­ta­rów, któ­rzy w lutym razem z prze­ciw­ni­ka­mi po­przed­nich władz w Ki­jo­wie nie do­pu­ści­li do po­sie­dze­nia par­la­men­tu Au­to­no­micz­nej Re­pu­bli­ki Krymu w Sym­fe­ro­po­lu, na któ­rym – jak po­dej­rze­wa­no – mogło dojść do gło­so­wa­nia nad odłą­cze­niem pół­wy­spu od Ukra­iny.
REKLAMA

- Krym po­zo­sta­je w skła­dzie Ukra­iny, z krym­ski­mi Ta­ta­ra­mi będą się teraz li­czyć – oświad­czył prze­wod­ni­czą­cy Me­dżli­su (par­la­men­tu) krym­skich Ta­ta­rów Refat Czu­ba­row.

- W ciągu ostat­nich 250 lat wszyst­kie nie­szczę­ścia, które nas spo­tka­ły przy­szły z Mo­skwy. Mamy aler­gię na Rosję - stwier­dził Czu­ba­row w roz­mo­wie te­le­fo­nicz­nej z Blo­om­ber­giem.

Na Kry­mie Ta­ta­rzy uczest­ni­czy­li w wielu de­mon­stra­cjach, do­ma­ga­jąc się jed­no­ści z Ukra­iną oraz wy­stę­pu­jąc prze­ciw­ko prze­ja­wom se­pa­ra­ty­zmu na pół­wy­spie.

Przed kil­ko­ma dnia­mi, po­ja­wi­ły się in­for­ma­cje, iż około 1000 krym­skich Ta­ta­rów od­dzie­la­ło ba­ta­lion ukra­iń­skiej pie­cho­ty mor­skiej w Ker­czu od ota­cza­ją­cych tę jed­nost­kę od­dzia­łów ro­syj­skich. Ta­ta­rzy pod­kre­śla­li, że chcą w ten spo­sób wes­przeć ukra­iń­skich żoł­nie­rzy.

Z re­la­cji mi­ni­ster­stwa obro­ny Ukra­iny wy­ni­ka­ło, że żywy łań­cuch Ta­ta­rów pró­bo­wał nie do­pu­ścić do kon­fron­ta­cji. "Ta­ta­rzy pró­bu­ją za­po­biec pro­wo­ka­cjom i nie­le­gal­nym dzia­ła­niom ze stro­ny ro­syj­skich żoł­nie­rzy" - in­for­mo­wa­ło mi­ni­ster­stwo.

Tatarstan włączył się w konflikt na Krymie

Pod ko­niec lu­te­go Świa­to­wy Kon­gres Ta­ta­rów, który ma sie­dzi­bę w Ka­za­niu, sto­li­cy Ta­tar­sta­nu (re­pu­bli­ka wcho­dzą­ca w skład Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej), prze­strzegł krym­skich Ta­ta­rów przed "po­li­tycz­nym ra­dy­ka­li­zmem zro­dzo­nym na ki­jow­skim Maj­da­nie".

Cie­szą­cy się wiel­kim au­to­ry­te­tem wśród Ta­ta­rów były pre­zy­dent Ta­tar­sta­nu Min­ti­mier Szaj­mi­jew ze swej stro­ny pod­kre­ślił ko­niecz­ność "obro­ny in­te­re­sów wiel­kiej licz­by Ro­sjan na Kry­mie", jed­nak przy­po­mniał, że Ukra­ina jest su­we­ren­nym pań­stwem. - To ich we­wnątrz­pań­stwo­wy kon­flikt – oznaj­mił Szaj­mi­jew.

"NYT": Rosja nie podejmie interwencji na Krymie m.in. z powodu Tatarów

"Krym­scy Ta­ta­rzy, któ­rzy prze­ciw­ni są przy­łą­cze­niu Krymu do Rosji i mogą zwró­cić się ku ra­dy­kal­nym nur­tom is­la­mu, to jeden z po­wo­dów, dla któ­rych Rosja praw­do­po­dob­nie nie zde­cy­du­je się na mi­li­tar­ną in­ter­wen­cję na Kry­mie" - pi­sa­ła pod ko­niec lu­te­go "New York Times".

"Gniew tej sta­no­wią­cej mniej­szość na Kry­mie mu­zuł­mań­skiej spo­łecz­no­ści, która jest za­zwy­czaj uspo­so­bio­na po­ko­jo­wo i nie­zbyt za­in­te­re­so­wa­na ra­dy­kal­ny­mi nur­ta­mi is­la­mu, świad­czy o skali spo­łecz­ne­go nie­po­ko­ju, który ogar­nął kraj po ostat­nich wy­da­rze­niach po­li­tycz­nych" - można było prze­czy­tać na ła­mach "NYT".

Tur­cja a Rosja

An­ka­ra jest za­in­te­re­so­wa­na spra­wą ewen­tu­al­ne­go kon­flik­tu zbroj­ne­go Ukra­iny z Rosją, po­nie­waż Krym leży za­le­d­wie 173 mile mor­skie od wy­brze­ża Ana­to­lii, które na­le­ży do Tur­cji. Po­ten­cjal­na anek­sja pół­wy­spu budzi więc za­nie­po­ko­je­nie w An­ka­rze. Od czasu uzy­ska­nia przez Ukra­inę nie­pod­le­gło­ści Tur­cja, w ra­mach prze­ciw­wa­gi do Mo­skwy, na­wią­za­ła bli­skie re­la­cje z Ki­jo­wem.

The Wa­shing­ton In­sti­tu­te przed­sta­wi­ła kilka czyn­ni­ków, które po­wo­du­ją, iż An­ka­ra nie od­pu­ści spra­wy Krymu. Jed­nym z nich jest spora dia­spo­ra Ta­ta­rów za­miesz­ku­ją­cych Tur­cję. Mi­lio­ny Ta­ta­rów skon­cen­tro­wa­ne są w kilku mia­stach: An­ka­ra, Konya, Eski­se­hir oraz w środ­ko­wej czę­ści kraju. Nie ulega wąt­pli­wo­ści, iż gdyby do­szło do kon­flik­tu zbroj­ne­go Ukra­iny z Rosją, w któ­rym za­czę­li­by ginąć krym­scy Ta­ta­rzy, rząd w An­ka­rze mu­siał­by się zmie­rzyć z ogrom­ną pre­sją dia­spo­ry, by prze­ciw­dzia­łać pla­nom opa­no­wa­nia Krymu przez ro­syj­skie siły zbroj­ne.

Ko­lej­nym czyn­ni­kiem jest za­leż­ność ener­ge­tycz­na Tur­cji. Do­sta­wy z Rosji po­kry­wa­ją około 55 pro­cent za­po­trze­bo­wa­nia na gaz ziem­ny i 12 pro­cent za­po­trze­bo­wa­nia na ropę naf­to­wą. An­ka­ra zwró­ci­ła się też do Mo­skwy o pomoc w bu­do­wie pierw­szej elek­trow­ni ją­dro­wej. Wszel­ka nie­sta­bil­ność po­li­tycz­na Rosji, która po­wo­do­wa­ła­by za­kłó­ce­nia w do­sta­wie su­row­ców do Tur­cji, musi więc bu­dzić spore obawy władz w An­ka­rze.

Incydent z udziałem F-16

Tu­rec­kie woj­sko po­da­ło we wto­rek, że An­ka­ra po­de­rwa­ła osiem my­śliw­ców F-16, gdy ro­syj­ski sa­mo­lot pa­tro­lo­wy prze­le­ciał wzdłuż tu­rec­kie­go wy­brze­ża Morza Czar­ne­go. In­cy­dent wy­da­rzył się w po­nie­dzia­łek. Ro­syj­ski sa­mo­lot po­zo­stał w mię­dzy­na­ro­do­wej prze­strze­ni po­wietrz­nej - za­zna­czo­no w oświad­cze­niu umiesz­czo­nym we wto­rek na stro­nie in­ter­ne­to­wej szta­bu ge­ne­ral­ne­go tu­rec­kich sił zbroj­nych.

Bronisław Komorowski w Turcji

Wi­zy­ta pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go w Tur­cji w spo­rej czę­ści była po­świę­co­na spra­wom ukra­iń­skim. Ko­mo­row­ski oświad­czył na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z pre­zy­den­tem Tur­cji Ab­dul­la­hem Gulem, że "z naj­więk­szą sa­tys­fak­cją" od­no­to­wu­je pełną zbież­ność po­glą­dów pol­skich i tu­rec­kich w kwe­stii gwa­ran­cji dla in­te­gral­no­ści pań­stwa ukra­iń­skie­go oraz peł­ne­go zro­zu­mie­nia dla po­trze­by wspar­cia nie­pod­le­gło­ści Ukra­iny, za­rów­no w wy­mia­rze po­li­tycz­nym, jak i eko­no­micz­nym.

- Z moich roz­mów z pre­zy­den­tem Gulem wy­ni­ka, że mamy iden­tycz­ny po­gląd na kwe­stie wspar­cia dla Ukra­iny w jej dą­że­niu do utrzy­ma­nia in­te­gral­no­ści wła­sne­go te­ry­to­rium z uwzględ­nie­niem także i Krymu - po­wie­dział pol­ski pre­zy­dent.

Także pre­zy­dent Gul oświad­czył, że zie­mie ukra­iń­skie po­win­ny po­zo­stać su­we­ren­ne, a nie­pod­le­głość tego kraju po­win­na być chro­nio­na. Pod­kre­ślił, że Tur­cji za­le­ży na sta­bil­nej sy­tu­acji w re­gio­nie Morza Czar­ne­go, a także na pod­ję­ciu ak­tyw­nych dzia­łań w celu roz­wią­za­nia obec­ne­go kry­zy­su.

W mi­nio­ną so­bo­tę szef MSZ Tur­cji Ahmet Da­vu­to­glu zło­żył wi­zy­tę w Ki­jo­wie, pod­czas któ­rej wy­ra­ził zde­cy­do­wa­ne po­par­cie dla no­wych ukra­iń­skich władz i jed­no­cze­śnie opo­wie­dział się za utrzy­ma­niem in­te­gral­no­ści te­ry­to­rial­nej i su­we­ren­no­ści Ukra­iny. Dodał, że wy­da­rze­nia na Kry­mie mogą za­ognić re­la­cje Tur­cji z Rosją.

Ukra­iń­ski am­ba­sa­dor w An­ka­rze, Ser­giej Kor­sun­ski, za­ape­lo­wał do Tur­cji o "za­pew­nie­nie po­li­tycz­ne­go, go­spo­dar­cze­go i, w razie po­trze­by, także woj­sko­we­go" wspar­cia dla swo­je­go kraju.


Piotr Gruszka
Redaktor Wiadomości portalu Onet.
Просмотров: 615 | Добавил: lesnoy | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 116
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Поиск
Архив записей
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz •  
   


    «EUROPE»

    «CHINA»

    «AMERICA»

    «POLSKA»

    «ČESKO»   ⇒  «ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ, ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ БИЗНЕС» ⇐ 
  Copyright MyCorp © 2022
  Бесплатный конструктор сайтов - uCoz